JUDr. Lucia Mališová, advokátka

Jako právník denně pracuji i jako konzultant, analytik, rádce i zástupce.

Klienty zastupuji osobně.

Věnuji se především civilní a trestní agendě, ráda tvořím smlouvy na míru nebo hledám řešení, jak předejít sporu.

Dostat se k jádru věci a zvolit pro klienta správné řešení vyžaduje provedení detailní práce a schopnost neunáhlit se. Je to o porozumění, poznávání i zvažování všech pro a proti.


Můžete mi zavolat nebo napsat

Tel. :   +420 773 625 470

malisova@legalconsult.cz


Občanské a majetkové právo

Právní poradenství a konzultace ve všech občanskoprávních věcech


 • sepis žalob, vyjádření, návrhů na předběžné opatření, opravných prostředků a jiných právních podání ve všech občanskoprávních řízeních, zejména o :

zaplacení dlužné částky

náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

ochrana osobních údajů

ochranu osobnosti

 • právní poradenství v rodinněprávních věcech

manželské majetkové právo

majetkové právo nesezdaných párů

péče o nezletilé

svéprávnost a opatrovnictví

 • poradenství v rámci prevence i porušení osobnostních práv – zejména.: 

  zásahy do soukromí

  zneužití podoby, jména, osobních údajů

  zneužití obrazových a zvukových záznamů

  poradenství a zastupování ve věcech odstranění následků zásahů a zamezení dalších zásahů do osobnostních práv  (především mimosoudní řešení, také i v občanskoprávních sporech na ochranu osobnosti)

Smluvní právo

 • tvorba a posuzování typových smluv, tj. :

kupní smlouva     darovací smlouva     nájemní a podnájemní smlouva      smlouva o dílo     zaopatřovací smlouva       smlouva o půjčce  / výpůjčce    prohlášení vlastníka        zřízení nebo zrušení věcného břemene        převod a zajištění závazků     a další

 • tvorba individuálních smluv dle specifických požadavků, tj. :

tvorba zcela individuálních smluv tzv. na míru

rámcové a individuální smlouvy o spolupráci mezi podnikateli

smlouvy týkající se zpracování osobních údajů

tvorba obchodních podmínek

 • vypořádání majetku :

vypořádání společného jmění manželů

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

řešení investic a vnosů do majetkového společenství

smlouvy o uznání dluhu / závazku a jeho úhradě

Trestní právo

 • poradenství, konzultace, analýzy :

před zahájením i po zahájení trestního stíhání

při zpracování trestního oznámení nebo úvahách o jeho podání

bezpečnost a prevence škodlivého jednání

ochrana obětí a poškozených

 • zastupování před soudem a orgány činnými v trestním řízení

osobní obhajoba a účast u všech procesních úkonů včetně těch, jichž se obviněný nebo podezřelý nemůže účastnit

zpracování procesních úkonů v rámci trestního řízení (podání, stížnosti, návrhy, odvolání, dovolání, žádosti atd.)

 • zastupování poškozeného nebo oběti trestné činnosti

osobní zastoupení včetně osobní účasti u procesních úkonů

uplatnění nároku na náhradu škody

 • spory o náhradu škody způsobené trestným činem 

Bytová družstva, SVJ

 • právní poradenství a zastupování ve věcech:

smluvní agenda 

vymáhání nezaplacených pohledávek 

vyloučení z družstva

        vyklizení nemovitosti

 • právní poradenství a zastupování ve věcech bytového spoluvlastnictví a SVJ